Integritetspolicy
Hantering av Personuppgifter

Alla inkomna ansökningar till (Barnakademin) kommer att registreras i vår databas. Uppgifterna som sparas kommer att vara namn, kontaktuppgifter, CV/bilagor, bild etc. Alla uppgifter som ni skickar in till oss vid ansökningstillfälle eller intresseanmälan.

Följande punkter från Datainspektionen ger oss rättighet att spara era uppgifter;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part
  eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.Användningsområden för personuppgifter

De uppgifter som registreras i vår databas kommer att användas för att underlätta och se till att vi kan ha möjlighet att hitta ett arbete/uppdrag till er. Personuppgifterna kommer också användas till att göra bakgrundskontroll på kandidater av intresse samt för att kolla referenser. För våra kunder kommer personuppgifter att sparas för att kunna bistå med en regelbunden uppföljning om anställningsprocessen och eventuella kandidater.

Vissa personuppgifter såsom kontaktuppgifter etc. kommer senare i urvalsprocessen att skickas till den familj du som arbetsansökande valt att träffa för ett första träff/intervju.

Om du blir anställd/kund hos oss kommer även dina uppgifter att användas för avtalsskrivning, lönespecifikation, utbetalning av lön, fakturering och registrering av skatter och arbetsgivaravgifter hos skatteverket.

Vi strävar efter att ha kontinuerlig kontakt med både anställda och kunder. Efter anställning, kommer vi att använda både kunder och anställdas person- och kontaktuppgifter för regelbunden kontakt och uppföljning. Vi kommer att skicka ut information, nyheter, erbjudanden mm. angående våra tjänster och vårt företag Barnakademin .Användningsperiod för personuppgifter

Så länge du som kund eller anställd har anlitat vår personal eller är anställd hos oss kommer du att vara kvar i vår databas. Även efter anställning, eller efter att avtalet upphört är du fortfarande med i vår databas så länge du meddelar intresse för att vara kvar. Vid inaktivitet i 6 månader eller mer raderas personuppgifterna med undantag för dessa situationer;

 • Personalakt måste spara i minst 10 år
 • Faktauppgifter som "uppsägning på grund av arbetsbrist", "avsked" och "uppsägning på grund av personliga skäl"
 • Uppgifter för administrativa ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare
 • Betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren
 • Uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell
 • Uppgifter som behövs för att avgöra om personen har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattningRegistrerades rättigheter

Du som registrerad har rättighet att få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter i vår databas. Du har också rätt att närsomhelst få en kopia på de uppgifter vi erhåller om dig. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.